Mẫu nhà số 3

Màu tường: KSE16

Màu nhấn: KSE09

Phào: 0000