Nhóm Tài Liệu: Tài liệu

Tổng hợp tài liệu do công ty Kansai paint cung cấp

bia greenlabel

Tài liệu Green Label

Chứng nhận nhãn xanh Green Label Singapore, mỗi sản phẩm có 1 mã ID chứng nhận riêng, có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống và website của GreenLabel. Tài liệu gồm : 12 trang